Website Design Limburg

Betaalbaar Flexibel Creatief

Privacyverklaring

Website Design Limburg, gevestigd aan Kerkdelstraat 2 6277NK Slenaken, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.website-design-limburg.nl

Kerkdelstraat 2 6277NK Slenaken

(+31) 06 1608 95 97

I.M.G. de Koning is de Functionaris Gegevensbescherming van Website Design Limburg Hij/Zij is te bereiken via info@website-design-limburg.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Website Design Limburg verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@website-design-limburg.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Website Design Limburg verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Website Design Limburg neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bv een medewerker van Website Design Limburg) tussen zit. Website Design Limburg gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

  • Internetbrowsers: Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer
  • Acrobat Reader
  • Microsoft Word/Exel/PowerPoint
  • FilleZilla FTP Software


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


Website Design Limburg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Personalia/naam       2 jaar of korter                   Afhandeling opdracht en reclamatietermijn

Emailadres                 2 jaar of korter                    Afhandeling opdracht en reclamatietermijn

Telefoonnummer      2 jaar of korter                    Afhandeling opdracht en reclamatietermijn


Delen van persoonsgegevens met derden

Website Design Limburg verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Website Design Limburg gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Website Design Limburg en heeft u het recht op gegevens overdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indien om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@website-design-limburg.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable  zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Website Design Limburg wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Website Design Limburg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@website-design-limburg.nl