Website Design Limburg

Betaalbaar Flexibel Creatief

Algemene Voorwaarden

Algemene- en Betalingsvoorwaarden Website Design Limburg

1 Algemeen

1.1 Deze Algemene- en Betalingsvoorwaarden van toepassing op alle met Website Design Limburg aangegane overeenkomsten, door Website Design Limburg geleverde diensten en alle door Website Design Limburg gedane schriftelijke, dan wel mondelinge, toezeggingen. Algemene voorwaarden van de klant en/of derden zijn voor Website Design Limburg niet binden en niet van toepassing.

1.2 Naast deze Algemene- en Betalingsvoorwaarden zijn op onze Webhosting diensten ook de Algemene Voorwaarden Webhosting van toepasing.

2. Aanvaarding en uitvoering van diensten en opdrachten

2.1 Website Design Limburg voert de door de klant schriftelijk bevestigde opdracht voor het ontwerpen van een website naar beste kunnen en weten uit, waarbij de belangen van de klant voorop staan.

2.2 Indien de door Website Design Limburg opgeleverde website niet voldoen aan verwachtingen die Website Design Limburg middels de door zowel door de klant als door Website Design Limburg ondertekende specificaties heeft gewekt bij de klant is de klant niet verplicht Website Design Limburg te betalen voor de niet door de klant geaccepteerde website, met uitzondering van de door Website Design Limburg gemaakte en vooraf aan de klant gedeclareerde kosten.

2.3 De klant is verplicht voldoende materiaal voldoenend aan artikel 3 te leveren aan Website Design Limburg en Website Design Limburg voldoende medewerking te verlenen zodat het Website Design Limburg mogelijk gemaakt wordt de opdracht naar behoren uit te voeren.

2.4 Website Design Limburg heeft het recht om een opdracht terug te geven indien er sprake is van een gewichtige reden zoals een verstoorde relatie tussen Website Design Limburg en de klant of in geval van wanbetaling, surseance van betaling of faillissement van de klant.

2.5 Website Design Limburg is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.

3. Aanlevering materiaal

3.1 Het door de klant aan Website Design Limburg geleverde materiaal bestaat uit direct bruikbare tekst, afbeeldingen, geluid en/of videobeelden in een gangbaar bestandsformaat, tenzij schrijftelijk anders overeengekomen tussen Website Design Limburg en de klant.

3.2 De klant verklaart door het aanleveren van materiaal aan Website Design Limburg dat al het door de klant aan Website Design Limburg aangeleverde materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat de klant toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door Website Design Limburg te laten gebruiken bij het ontwikkelen van de website.

3.3 Het is Website Design Limburg niet toegestaan zelfstandig wijzigingen aan te brengen in het door de klant aangeleverd materiaal zonder vooraf gegeven toestemming van de klant, met uitzonderring van wijzigingen die Website Design Limburg noodzakelijk acht voor het naar behoren kunnen uitvoeren van de opdracht en welke de wezenlijke inhoud van het materiaal niet veranderen.

4 Prijzen en Tarieven

4.1 Alle door Website Design Limburg opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en andere door de overheid opgelegde heffingen.

4.2 De klant dient binnen 14 dagen na factuurdatum het aan Website Design Limburg verschuldigde en op de factuur vermelde bedrag te betalen door middel van een storting of een overschrijving op de door Website Design Limburg op de factuur vermelde rekeningnummer.

4.3 Indien na het verstrijken van de betalingstermijn het versturen van een tweede betalingsverzoek nog geen betaling van de klant is ontvangen vervallen de rechten van de klant zoals vastgelegd in de overeenkomst tussen Website Design Limburg en de klant en deze Algemene Voorwaarden en behoudt Website Design Limburg zowel het door de klant betaalde voorschot als de rechten over de website, zonder de verplichting de website over te dragen aan de klant dan wel alsnog op te leveren.

4.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd die gelijk is aan 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekent vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

4.5 Vanaf de vervaldatum is de klant tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaan factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten.

5. Webwinkels en Conent Managing System (CMS)

5.1 Website Design Limburg maakt gebruik van bepaalde opensource systemen op het internet, als basis voor een website of een webwinkel, te weten:

  • Hostnet
  • Joomla
  • Prestashop

5.2 Website Design Limburg is niet verantwoordelijk voor wijzigingen, aanpassing of updates gemaakt door bovengenoemde bedrijven, met als gevolg dat gegevens, data en opmaak van de website c/q webwinkel verloren gaan.

5.3 Ook andere gevaren voortkomend uit onjuist onderhoud door bovengenoemde bedrijven, zoals hacken van websites c/q webwinkels kunnen niet worden verhaald op Website Design Limburg.

5.4 Content Managing Systeem (CMS) houdt in dat de eigenaar van de website de tekst en de afbeeldingen binnen het content kan aanpassen of wijzigen. Ook bestaat de mogelijkheid om extra pagina's aan te maken. Echter het is niet mogelijk om zelf de lay-out van de website, zoals headers, menubalken, achtergrondkleuren en toegevoegde modules aan te passen. Dit gebeurt namelijk buiten de website op speciale stylesheets (CSS).

6. Ruilen en herroepingsrecht opensource systemen

De koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te doen inspecteren. Overeenkomsten met consumentkopers waar uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consumentkoper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingsrecht zijn uitgezonderd producten die tot stand gebracht zijn overeenkomstig specificaties van koper.

7. Eigendomsvoorbehoud

Na volledige betaling is het product eigendom van de klant.

8. Garantie en aansprakelijkheid

8.1 Website Design Limburg garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

8.2 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.

8.3 Website Design Limburg is nummer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Website Design Limburg. Website Design Limburg is nummer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.

8.4 Indien Website Design Limburg, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

8.5 De koper is gehouden Website Design Limburg te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen Website Design Limburg mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de koper dienen te komen.

8.6 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

  • indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Website Design Limburg of de fabrikant zijn verricht;
  • indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
  • indien gebreken die het gevolg zijn van met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
  • indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.

9. Overmacht

9.1 In geval van overmacht is Website Design Limburg niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesysteem en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

10. Intellectuele eigendom

De koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Website Design Limburg, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.